Gedragsregels

Veilig sporten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Om dit mogelijk te maken onderschrijft de vereniging de onderstaande gedragsregels, is er een vertrouwenspersoon aangesteld en dient iedere begeleider of trainer een bewijs van goed gedrag te kunnen overhandigen.

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen ongewenst gedrag en seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Dit geldt ook voor de NTTB en TSTZ Haarlem.

 1. De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 2. De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 10. De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van TSTZ Haarlem gaat er vanuit dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging wordt niet getolereerd. Mocht dit desondanks toch voorkomen, kan dit veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Bij TSTZ Haarlem is de vertrouwenspersoon Ron Doevendans. Hij is te bereiken via vertrouwenspersoon@tstz-haarlem.nl.

Naast de interne vertrouwenspersoon is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie elk lid van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt: 0900 – 2025590.

Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van onze vereniging.

Aannamebeleid

Als vereniging zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we over vrijwilligers beschikken die iets voor de vereniging willen doen, want zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het tafeltennis.

Uitgangspunt is dat iedereen die TSTZ Haarlem een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure
De procedure voor toekomstige vrijwilligers bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van TSTZ Haarlem waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.

We zorgen ervoor dat de vrijwilliger lid is van de bond en als dat niet kan, dan laten we de vrijwilliger een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

Daarnaast wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.